Ponúkame služby

Vedenie podvojného účtovníctva, Jednoduché účtovníctvo, Mzdová agenda, Spracovanie daňového priznania pre daň z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, Daň z motorových vozidiel, Daň z nehnuteľnosti, Založenie s.r.o., Založenie virtuálneho sídla, Správa elektronickej schránky, Zastupovanie a komunikácia s orgánmi štátnej správy.

SLUŽBY

Podvojné účtovníctvo

V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctvakontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období, ako aj v prípade potreby kompletnú rekonštrukciu účtovníctva. Zabezpečujeme výstupy saldokonta pre kontroly úhrad, aktuálne po zaúčtovaní mesiaca. Quartálny prehľad výsledku hospodárenia.

Jednoduché účtovníctvo

V rámci jednoduchého účtovníctva vedieme pre klientov peňažný denník, ktorom sa chronologicky zaznamenávajú jednotlivé pohyby v členené na príjmy ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane ako aj výdavky v tomto znení. Ďalej vedieme pokladničnú knihu, knihu pohľadávokzáväzkov, majetku, cenín. V rámci potrieb je možné viesť aj daňovú evidenciu.

Priebežná mzdová agenda

Výpočet miezd a vedenie mzdovej evidencie podľa platných zákonov a predpisov. Výpočet priemerných zárobkov, náhrad za prekážky a pracovnú neschopnosť, evidencia čerpania dovoleniek. Evidencia a výpočet zákonných a zmluvných zrážok (exekúcie, stravné a iné). Príprava mzdových a štatistických reportov. Príprava prevodných príkazov (vrátane qr kódov) prípadne potrieb elektronických bankových súborov pre prevody miezd a odvodov (pre všetky banky pôsobiace na Slovensku). Kompletná príprava podkladov a zastupovania spoločnosti pri kontrolách zo strany finančných úradov, správy sociálneho zabezpečenia, zdravotných poisťovní, úradov práce, živnostenského úradu.

Ročná mzdová agenda

Ročné zúčtovanie miezd pre zamestnancovvyhotovenie potvrdení o zdaniteľných príjmochvyhlásení pre darovanie 2% dane. Spracovanie vyúčtovania dane z príjmu vyberanej zrážkou a vyúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti. Vyhotovenie ročných evidenčných listov dôchodkového poistenia. Výpočet povinného podielu zamestnávateľa za zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ŽŤP).

Homebanking

Spracovanie všetkých priamych prevodov a výplat miezd na účty zamestnancov a príslušných úradov.

Administratívna agenda ľudských zdrojov

Príprava pracovnoprávnych dokumentov (pracovné zmluvy, dodatky, mzdové výmery, dohody o zrážkach, dohody o rozviazaní pracovného pomeru a iné). Príprava podkladov pri nástupe nového zamestnanca (vyplnenie vyhlásenia k dani), kompletizácia osobných dokumentov a dokladov k daniam a iné). Správa agendy BOZP (monitorovanie termínov, objednávky školení a lekárskych prehliadok a iné). Podpora pri náborovom procese, poprípade možnosť organizácie výberového konania, podľa požiadaviek zamestnávateľa (vedenie databázy uchádzačov, triedenie CV podľa kritérií, komunikácia s uchádzačmi a iné).

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH patrí do kategórie nepriamych daní. Platia ju spotrebitelia pri nákupe tovaru a služieb, na ktoré sa DPH vzťahuje. Pre registrovaných platiteľov Dane z pridanej hodnoty spracujeme Výkazy DPH na mesačnej alebo kvartálnej (3-mesačnej) báze. Taktiež je možná príprava a vybavenie podkladov k žiadosti pre platcovstvo DPH.

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel sa týka podnikateľov (napr. spoločností s ručením obmedzeným, živnostníkov), ktorí v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti používali motorové vozidlo, resp. prípojné vozidlo (napr. osobný automobil, nákladný automobil, vozík, náves, motocykel, štvorkolka). Platí to aj pre podnikateľov, ktorí používali na pracovné cesty súkromné vozidlo. Daňové priznanie sa podáva vždy po skončení zdaňovacieho obdobia. Vo väčšine prípadov je zdaňovacím obdobím kalendárny rok a daňové priznanie sa podáva do konca januára nasledujúceho roka.

Správa elektronickej schránky

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci. Hlavným zmyslom e-schránok je zrovnoprávnenie doručovania dokumentov ako v elektronickej, tak v písomnej forme. Povinnosť komunikovať elektronicky majú od januára 2018 všetky právnické osoby a od júla 2018 všetky fyzické osoby, ktoré podnikajú a platia dane z príjmov. Ponúkame možnosť spravovania tejto elektronickej schránky tak pre právnické, ako aj fyzické osoby.

Zastupovanie a komunikácia

Zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia. Zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole. Klienti nemusia komunikovať s úradmi, stačí ak nám dajú plnú moc. Podania zabezpečujeme pre klientov elektronicky.

Virtuálne sídlo v Prešove

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Sme v priestoroch fyzicky prítomní a k dispozícii každý pracovný deň. V službách virtuálneho sídla, ktoré poskytujeme našim zákazníkom sú zahrnuté: prenájom sídla, preberanie a úschova písomnostíinformovaniedošlej pošte formou e-mailu.
Cena len za 15 €/mesiac/firma.

Pomôžeme vám!

Potrebujete sa poradiť ohľadom Vašich daní alebo účtovníctva?

Často kladené otázky

Akú sumu výdavkov na stravovanie podnikateľa si môže živnostník zahrňovať do daňových výdavkov od 1.9.2022?

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (dosahujúci príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) môže uplatňovať do daňových výdavkov výdavky na vlastné stravovanie, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku v mieste pravidelného výkonu svojej činnosti vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je od 1.9.2022 vo výške 3,52 eura za každý odpracovaný deň daňovníka Tieto výdavky na vlastné stravovanie daňovníka nie je daňovník povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky.

V roku 2022 som predal byt, ktorý som nadobudol do vlastníctva kúpou v roku 2020. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

Nakoľko k predaju bytu došlo v lehote do piatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia, vznikla majiteľovi nehnuteľnosti povinnosť tento príjem z predaja bytu priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022. Dani z príjmov podlieha iba rozdiel medzi príjmom z predaja bytu a daňovými výdavkami, do ktorých je možné zahrnúť obstarávaciu cenu bytu, za ktorú bol predmetný byt obstaraný.

Spoločnosť dňa 30. augusta 2021 zmenila názov a sídlo spoločnosti. Je povinná zmenu týchto údajov oznamovať správcovi dane?

Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe – v tomto prípade Obchodnému registru.

Služby jednoduchého účtovníctva

V rámci jednoduchého účtovníctva vedieme pre klientov peňažný denník, ktorom sa chronologicky zaznamenávajú jednotlivé pohyby v členené na príjmy ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane ako aj výdavky v tomto znení. Ďalej vedieme pokladničnú knihu, knihu pohľadávokzáväzkov, majetku, cenín. V rámci potrieb je možné viesť aj daňovú evidenciu.

Služby zahrnuté v cene:

◦ Vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy záväzkov a pohľadávok
◦ Evidencia majetku
◦ Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
◦ Komunikácia s úradmi
◦ Štandardné výstupy z účtovného programu
◦ V prípade potreby daňová evidencia
◦ Nastavenie systémov vedúcich k efektivite práce

Spracovanie Jednoduchého účtovníctva na paušál

Počet položiek Platca DPH/Neplatca DPH, cena bez DPH v EUR
1-50 položiek – 50,00€
51-150 položiek – 100,00€
151-250 položiek – 150,00€
251-350 položiek – 220,00€
351-450 položiek – 270,00€
od 451 položiek dohoda

Ceny sú uvedené za jeden kalendárny mesiac. Minimálna cena za vedenie JÚ je
50 €/mesiac.Cena za jednu účtovnú položku/zápis 0,70 €.

Služby podvojného účtovníctva

V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období, ako aj v prípade potreby kompletnú rekonštrukciu účtovníctva. Zabezpečujeme výstupy saldokonta pre kontroly úhrad, aktuálne po zaúčtovaní mesiaca. Kvartálny prehľad výsledku hospodárenia.

Služby zahrnuté v cene:

◦ Vedenie účtovného denníka, pokladničnej knihy, bankovej knihy, knihy záväzkov a pohľadávok
◦ Evidencia hmotného a nehmotného majetku vrátane odpisov
◦ Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
◦ Komunikácia s úradmi (DU, ZP, SP)
◦ Štandardné výstupy z účtovného programu
◦ Nastavenie systémov vedúcich k efektivite práce

Spracovanie Podvojného účtovníctva na paušál

Počet položiek Platca DPH/Neplatca DPH, cena bez DPH v EUR
1-50 položiek – 50,00€
51-150 položiek – 100,00€
151-250 položiek – 150,00€
251-350 položiek – 220,00€
351-450 položiek – 270,00€
od 451 položiek dohoda

Ceny sú uvedené za jeden kalendárny mesiac. Minimálna cena za vedenie PÚ je
50 €/mesiac
.Cena za jednu účtovnú položku/zápis 0,80 €.

Spoločnosti ktoré zastupujeme

Kontaktujte nás

Sídlo firmy

Účtovník PO, s. r. o.
Suchoňova 13709/1
Prešov 080 05

Napíšte nám

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok 8:00 – 18:00

Záujem o službu

(povolené formáty jpg, jpeg, png, gif, pdf, xls, doc, txt.)

CAPTCHA image

Pomáha nám to predchádzať spamu, ďakujeme.