Často kladené otázky

FAQ

Akú sumu výdavkov na stravovanie podnikateľa si môže živnostník zahrňovať do daňových výdavkov od 1.9.2022?

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (dosahujúci príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) môže uplatňovať do daňových výdavkov výdavky na vlastné stravovanie, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku v mieste pravidelného výkonu svojej činnosti vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je od 1.9.2022 vo výške 3,52 eura za každý odpracovaný deň daňovníka Tieto výdavky na vlastné stravovanie daňovníka nie je daňovník povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky.

V roku 2022 som predal byt, ktorý som nadobudol do vlastníctva kúpou v roku 2020. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

Nakoľko k predaju bytu došlo v lehote do piatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia, vznikla majiteľovi nehnuteľnosti povinnosť tento príjem z predaja bytu priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022. Dani z príjmov podlieha iba rozdiel medzi príjmom z predaja bytu a daňovými výdavkami, do ktorých je možné zahrnúť obstarávaciu cenu bytu, za ktorú bol predmetný byt obstaraný.

Spoločnosť dňa 30. augusta 2021 zmenila názov a sídlo spoločnosti. Je povinná zmenu týchto údajov oznamovať správcovi dane?

Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe – v tomto prípade Obchodnému registru.

Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň vyberanú zrážkou rozhodla v októbri 2022 vyplatiť podiely na zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie 2020 tuzemskému spoločníkovi vo výške 10 000 eur. Podiel na zisku znížený o daň vyberanú zrážkou (10 000*7%=700 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 9 300 eur (10 000-700) dňa 15. októbra 2022. Dokedy má právnická osoba povinnosť odviesť zrážkovú daň a na aký účet?

Spoločnosť má povinnosť daň vyberanú zrážkou vo výške 700 eur odviesť správcovi dane najneskôr do 15. novembra 2022 na číslo účtu: 500267-základné číslo účtu daňovníka (OÚD)/8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700102022 a súčasne v tejto lehote zaslať správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na tlačive OZN4311v 21.