Účtovníctvo Prešov

Zaoberáme sa vedením podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva,
mzdovej agendy, spracujeme daňové priznanie pre daň z príjmov,
daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti.
Poradíme ako na dane, zabezpečíme založenie s.r.o. či virtuálne sídlo v Prešove.
Zabezpečíme Vám správu elektronickej schránky,
zastupovanie a komunikáciu s orgánmi štátnej správy.

Účtovníctvo Prešov - účtovnícke služby, vedieme podvojné a jednoduché účtovníctvo, mzdové a personálne služby, účtovné a ekonomické poradenstvo. Založenie s.r.o. V rámci našich služieb zabezpečujeme: vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva kompletnú mzdovú evidenciu a spracovanie miezd vedenie personálnej agendy prípravu daňových priznaní pre všetky typy subjektov výkazy pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne možnosť vypracovania interných smerníc účtovné a ekonomické poradenstvo V rámci našich služieb zabezpečujeme:

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
kompletnú mzdovú evidenciu a spracovanie miezd
vedenie personálnej agendy
prípravu daňových priznaní pre všetky typy subjektov
výkazy pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
možnosť vypracovania interných smerníc
účtovné a ekonomické poradenstvo

V rámci našich služieb zabezpečujeme:

  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • kompletnú mzdovú evidenciu a spracovanie miezd
  • vedenie personálnej agendy
  • prípravu daňových priznaní pre všetky typy subjektov
  • výkazy pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
  • možnosť vypracovania interných smerníc
  • účtovné a ekonomické poradenstvo

Ponúkame služby

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH patrí do kategórie nepriamych daní. Platia ju spotrebitelia pri nákupe tovaru a služieb, na ktoré sa DPH vzťahuje. Pre registrovaných platiteľov Dane z pridanej hodnoty spracujeme Výkazy DPH na mesačnej alebo kvartálnej (3-mesačnej) báze. Taktiež je možná príprava a vybavenie podkladov k žiadosti pre platcovstvo DPH.

Zastupovanie a komunikácia

Zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocneniaZastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole. Klienti nemusia komunikovať s úradmi, stačí ak nám dajú plnú moc. Podania zabezpečujeme pre klientov elektronicky.

Priebežná mzdová agenda

Výpočet miezd a vedenie mzdovej evidencie podľa platných zákonov a predpisov. Výpočet priemerných zárobkov, náhrad za prekážky a pracovnú neschopnosť, evidencia čerpania dovoleniek. Evidencia a výpočet zákonných a zmluvných zrážok (exekúcie, stravné a iné). Príprava mzdových a štatistických reportov. Príprava prevodných príkazov (vrátane qr kódov) prípadne potrieb elektronických bankových súborov pre prevody miezd a odvodov (pre všetky banky pôsobiace na Slovensku). Kompletná príprava podkladov a zastupovania spoločnosti pri kontrolách zo strany finančných úradov, správy sociálneho zabezpečenia, zdravotných poisťovní, úradov práce, živnostenského úradu.

Ročná mzdová agenda

Ročné zúčtovanie miezd pre zamestnancovvyhotovenie potvrdení o zdaniteľných príjmochvyhlásení pre darovanie 2% dane. Spracovanie vyúčtovania dane z príjmu vyberanej zrážkou a vyúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti. Vyhotovenie ročných evidenčných listov dôchodkového poistenia. Výpočet povinného podielu zamestnávateľa za zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ŽŤP).

Homebanking

Spracovanie všetkých priamych prevodov a výplat miezd na účty zamestnancov a príslušných úradov.

Administratívna agenda ľudských zdrojov

Príprava pracovnoprávnych dokumentov (pracovné zmluvy, dodatky, mzdové výmery, dohody o zrážkach, dohody o rozviazaní pracovného pomeru a iné). Príprava podkladov pri nástupe nového zamestnanca (vyplnenie vyhlásenia k dani), kompletizácia osobných dokumentov a dokladov k daniam a iné). Správa agendy BOZP (monitorovanie termínov, objednávky školení a lekárskych prehliadok a iné). Podpora pri náborovom procese, poprípade možnosť organizácie výberového konania, podľa požiadaviek zamestnávateľa (vedenie databázy uchádzačov, triedenie CV podľa kritérií, komunikácia s uchádzačmi a iné).

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel sa týka podnikateľov (napr. spoločností s ručením obmedzeným, živnostníkov), ktorí v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti používali motorové vozidlo, resp. prípojné vozidlo (napr. osobný automobil, nákladný automobil, vozík, náves, motocykel, štvorkolka). Platí to aj pre podnikateľov, ktorí používali na pracovné cesty súkromné vozidlo. Daňové priznanie sa podáva vždy po skončení zdaňovacieho obdobia. Vo väčšine prípadov je zdaňovacím obdobím kalendárny rok a daňové priznanie sa podáva do konca januára nasledujúceho roka.

Správa elektronickej schránky

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci. Hlavným zmyslom e-schránok je zrovnoprávnenie doručovania dokumentov ako v elektronickej, tak v písomnej forme. Povinnosť komunikovať elektronicky majú od januára 2018 všetky právnické osoby a od júla 2018 všetky fyzické osoby, ktoré podnikajú a platia dane z príjmov. Ponúkame možnosť spravovania tejto elektronickej schránky tak pre právnické, ako aj fyzické osoby.

Virtuálne sídlo v Prešove

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Sme v priestoroch fyzicky prítomní a k dispozícii každý pracovný deň. V službách virtuálneho sídla, ktoré poskytujeme našim zákazníkom sú zahrnuté: prenájom sídla, preberanie a úschova písomnostíinformovaniedošlej pošte formou e-mailu.
Cena len za 15 €/mesiac/firma.

Moje meno je Mgr. Silvia Hajduková a spoločnosť ÚčtovníkPO s.r.o., ktorú riadim vznikla v r. 2019.
Samotné účtovníctvo však vykonávam od r. 2009. Potreba a snaha rozširovať sa, ma inšpirovala otvoriť si vlastnú firmu, ktorej cieľom bolo a je pomoc klientom s pochopením účtovníctva a prijatím včasných a správnych riešení, ktoré sú pre úspešného podnikateľa alfou a omegou.
Správne nastavenia procesov vedia ušetriť nemalé prostriedky firmy, prípadne sa vyhnúť často neželaným pokutám.

Účtovníctvo Prešov - účtovnícke služby, vedenie účtovníctva, mzdové a personálne služby, účtovné a ekonomické poradenstvo. Založenie s.r.o.
Moje meno je Mgr. Silvia Hajduková a spoločnosť ÚčtovníkPO s.r.o., ktorú riadim vznikla v r. 2019. 
Samotné účtovníctvo však vykonávam od r. 2009. Potreba a snaha rozširovať sa, ma inšpirovala otvoriť si vlastnú firmu, ktorej cieľom bolo a je pomoc klientom s pochopením účtovníctva a prijatím včasných a správnych riešení, ktoré sú pre úspešného podnikateľa alfou a omegou. 
Správne nastavenia procesov vedia ušetriť nemalé prostriedky firmy, prípadne sa vyhnúť často neželaným pokutám.

Mgr. Silvia Hajduková

CEO Company Inc

Mojou prioritou je informovať klientov o všetkých legislatívnych zmenách, ktoré získavam vďaka neustálym odborným školeniam na portáloch cusdaňového poradenstva.
Skrz množstva legislatívnych zmienopatrení, je potrebné mať osobu, ktorej môže podnikateľ veriť a môžu tak spoločne vytvárať zdravé podnikateľské prostredie. Moja priorita je lojalita, precíznosť, diskrétnosťspoľahlivosť v snahe nájsť pre klienta riešenia šité na mieru pre jeho podnikateľské aktivity.

Služby jednoduchého účtovníctva

V rámci jednoduchého účtovníctva vedieme pre klientov peňažný denník, ktorom sa chronologicky zaznamenávajú jednotlivé pohyby v členené na príjmy ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane ako aj výdavky v tomto znení. Ďalej vedieme pokladničnú knihu, knihu pohľadávokzáväzkov, majetku, cenín. V rámci potrieb je možné viesť aj daňovú evidenciu.

Služby zahrnuté v cene:

◦ Vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy záväzkov a pohľadávok
◦ Evidencia majetku
◦ Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
◦ Komunikácia s úradmi
◦ Štandardné výstupy z účtovného programu
◦ V prípade potreby daňová evidencia
◦ Nastavenie systémov vedúcich k efektivite práce

Spracovanie Jednoduchého účtovníctva na paušál

Počet položiek Platca DPH/Neplatca DPH, cena bez DPH v EUR
1-50 položiek – 50,00€
51-150 položiek – 100,00€
151-250 položiek – 150,00€
251-350 položiek – 222,00€
351-450 položiek – 270,00€
od 451 položiek dohoda

Ceny sú uvedené za jeden kalendárny mesiac. Minimálna cena za vedenie JÚ je
50 €/mesiac.Cena za jednu účtovnú položku/zápis 0,70 €.

Služby podvojného účtovníctva

V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období, ako aj v prípade potreby kompletnú rekonštrukciu účtovníctva. Zabezpečujeme výstupy saldokonta pre kontroly úhrad, aktuálne po zaúčtovaní mesiaca. Kvartálny prehľad výsledku hospodárenia.

Služby zahrnuté v cene:

◦ Vedenie účtovného denníka, pokladničnej knihy, bankovej knihy, knihy záväzkov a pohľadávok
◦ Evidencia hmotného a nehmotného majetku vrátane odpisov
◦ Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
◦ Komunikácia s úradmi (DU, ZP, SP)
◦ Štandardné výstupy z účtovného programu
◦ Nastavenie systémov vedúcich k efektivite práce

Spracovanie Podvojného účtovníctva na paušál

Počet položiek Platca DPH/Neplatca DPH, cena bez DPH v EUR
1-50 položiek – 50,00€
51-150 položiek – 110,00€
151-250 položiek – 175,00€
251-350 položiek – 245,00€
351-450 položiek – 315,00€
od 451 položiek dohoda

Ceny sú uvedené za jeden kalendárny mesiac. Minimálna cena za vedenie PÚ je
50 €/mesiac
.Cena za jednu účtovnú položku/zápis 0,80 €.

Spoločnosti ktoré zastupujeme

Pst service s.r.o. - Náš klient
Restaurak.sk - Party stany a cathering - Náš klient
Clou - Náš klient
Slovak ancestry - Náš klient
Koneko - Náš klient
3Dinterier - Náš klient
Autobazar.sk - Náš klient
Café Bar MAX - Náš klient
Kora - Náš klient

Kontaktujte nás

Sídlo firmy

Účtovník PO, s. r. o.
Suchoňova 13709/1
Prešov 080 05

Napíšte nám

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok 8:00 – 18:00

Záujem o službu

(povolené formáty jpg, jpeg, png, gif, pdf, xls, doc, txt.)

CAPTCHA image

Pomáha nám to predchádzať spamu, ďakujeme.